FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI İMAR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI

Madde 1.            Derneğin adı “Filistin Araştırmaları İmar ve Dayanışma Derneği”dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2.            Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek Genel Kurul kararı ile yurt içinde veya yurt dışında şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3.            Dernek, başta Gazze olmak üzere bütün Filistin’de zarar gören tüm bina ve tesislerin yeniden inşasına ve bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, bu amaçla özel bir fon oluşturmak, Arap toplulukları ile diğer uluslar arası ve İslam topluluklarının mühendislik, ekonomik ve kültürel çalışmalarını ve katkılarını organize ve koordine etmek ve yeniden inşa sürecini takip etmek amacıyla bu kapsamdaki gerçek kişiler ve hükmi şahsiyetlerin işbirliğini kapsar. Bu itibarla;

a)            Başta Gazze şeridi olmak üzere bütün Filistin topraklarında birçok bina ve tesisleri tahrip eden çirkin saldırılar sonrası yıkılan yerlerin yeniden inşasına katkıda bulunmak,

b)           Uzmanlar tarafından, bölgede bulunan tüm ilgili taraflar ile eşgüdüm halinde yeniden inşa sürecine yönelik eylem planlarının hazırlanması ve mevcut finansman ışığında gerekli inşaat projelerinin ve bu projelerin önceliklerinin belirlenmesini sağlamak,

c)            İnşaat süreçlerine destek veren tüm unsurların mühendislik, teknik ve mali çalışmalarının koordine edilmesi sağlamak,

d)           İnşaat süreçleri için geçerli olacak belli gereklilik ve şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

e)           Bölgede özellikle inşaat sektöründe çalışacak nitelikli işçi ve tekniker istihdamı yaratılmasını sağlamak,

f)            Yapı ihtiyaçlarının belirlenmesine, teknik ve mühendislik ekiplerinin yetiştirilmesi ihtiyacına ve yıkılan yerlerin yeniden yapılandırılması için özel projelerin tanıtılmasına yardımcı olmak, bunları uygulamaya geçirmek,

g)            Yıkılan binalar hakkında bilgi toplamak ve ilgili taraflar ile işbirliği içerisinde yapı süreci ihtiyaçlarını belirlemek; ayrıca yapılandırma sürecinde yardımcı olmak üzere saha işini düzenlemek,

h)           Mühendis ve inşaat işçilerinin becerilerini geliştirmek için bir program kapsamında birçok kurs ve eğitim vererek deneyimli mühendislik ekiplerin hazırlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemek,

i)             Bu amaç doğrultusunda oluşan görüş ve önerileri, doğrudan veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak koordineli çalışmalar neticesinde ortaya çıkan toplumsal bilinçle; hükümete, yabancı devletlere veya onların Türkiye’deki temsilciliklerine, işbirliği içinde olduğu uluslararası kuruluşlara ileterek, kamuoyu ve hareket birliği oluşturmak,

j)             Bölge halkının kültürel, sosyal, hukuki, idari ve hatta finansman açısından çıkabilecek sorunlarını çözmeye çalışmak ve yardımcı olmak, ortak sorunlarda ortak tavır belirlemek,

k)            Çevre düzenliği ile ilgili sorunların belirlenmesi ve bu sorunların ilgili devlet kurumlarına bildirilerek çözülmesini sağlanmak ve bu şekilde Gazze’nin ve genelde Filistin’in daha iyi yaşanır hale getirilmesine çalışmak,

l)             Yurtdışından gelen yabancıların veya devlet vatandaşlarının ülkeye giriş ve çıkışlarının kolaylaştırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması, yeniden yapılandırma ve inşa sürecinde mal sevkiyatında zorluklar çıkarılmaması, ulaşım imkânlarının rahatlatılması konularında çalışmalar yapmak,

m)          İnşaat süreçleri için sahaların ve bölgenin emniyet ve asayişinin sağlanması ve hatta gerekirse özel güvenlik birimi oluşturulması veya gerektiğinde bu yönde bir hizmetin satın alınmasını sağlamak,

n)           Dernek üyelerinin faydalanması için bilgi ağı oluşturulmasını sağlamak.

o)           Derneğin konusu ve amacı doğrultusunda uzman kişi ve kuruluşlarla görüşmek, fikir teatisinde bulunmak, uygulayıcı ve öğretici olmak üzere uzman ve teknik elemanlarla ilişki kurmak,

p)           Aynı amaca hizmet eden, halen mevcut veya ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlarla, Dernekler, vakıflar veya benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla istişarede bulunmak, destek almak/vermek, işbirliği yapmak ve birlik, vakıf kurmak. 

g)            Dernek; yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisini dernek amaçlarına harcayacak olup, gelirlerini herkesin yararına açık olarak, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın kamu yararı doğrultusunda ve toplum yararına kullanacaktır.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 4.            Dernek bu amaca ulaşmak için;

a)            Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda idari ve hukuki mercilerde girişimlerde bulunur, Dernek amaçlarıyla ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, plan ve programlar hakkında Derneğin görüş ve dileklerini ilgili yerlere duyurur.

b)           Dernek amaçları ilgili gerekli araştırmaları yapar, yaptırır, rapor hazırlar ve hazırlatır, bu konularda Dernek üyelerini bilgilendirir.

c)            Ülke içinde ve dünya çapında amaçlarına uygun nitelikteki gelişmeleri takip eder, üyelerini yayın yoluyla, seminer ve konferanslarla bilgilendirir.

d)           Ulusal ve uluslararası fuar, gösteri ve etkinliklere üyelerinin katılımını sağlar. Bu konu ile ilgili konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyerek veya izleyerek bunları üyelerine aktarır.

e)           Her türlü sektörel toplantılar, konferanslar, seminerler, spor faaliyetleri, geziler, yemek, çay, kermes, defile, fuar, yarışma vb. düzenler,

f)            Dernek amaç ve faaliyetlerinin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda televizyon, dergi, kitap, broşür gibi her türlü yayın araçlarından yararlanır veya bu yayın organlarının basım ve dağıtımını yapar veya konuyla ilgili profesyonel şirketler ile işbirliği yapar.

g)            Yurtiçi ve yurtdışında benzer faaliyet gösteren kuruluşlarla yasaların izin verdiği ölçüde işbirliği yapar.

h)           Amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içinde gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla temsilcilikler açabilir.

i)             Dernek konusu ve amacı doğrultusunda iktisadi işletmeler kurar, kurulmuş bulunan işletmeleri ortak bir çatı altında bütünleştirir.

j)             Dernek üyelerinin veya Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadıyla Dernek üyesi olmayan kişilerin eğitilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması koşuluyla kurs, okul ve eğitim kurumları açar, bu amaçla burs verir.

k)            Dernek konusu ve amacı doğrultusunda taşınır ve taşınmaz mal iktisap eder, Dernek ihtiyacı için satın alma, bağış ve vasiyet yoluyla medeni kanunun hükümlerine göre ve mer’i kanunlar muvacehesinde lüzumlu taşınır / taşınmaz malların kullanma hakkını devir alır, kiralar, ayrıca üçüncü şahıslar lehine ipotek verebilir, kendi lehine yapılan ipotekleri kabul eder. Ayrıca amacını gerçekleştirebilmek için her türlü makine, taşıt ve teçhizat alır, imal eder, kiralar veya kiraya verir ve her türlü tasarrufta bulunur.

l)             Konusu ve amacı doğrultusunda gerekli personeli istihdam eder.

m)          Konusu ve amacı doğrultusunda kurulmuş bulunan tesislerin işletme ve bakımını üstlenir veya aracı vasıtasıyla işletip üyelerinin istifadesine tahsis eder.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

ÜYELİK

Madde 5.           

Derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler, Derneğe üye olabilir. Derneğe üye olacak gerçek kişilerin;

a)            Fiil ehliyetine sahip olması ve 18 yaşını bitirmiş olması,

b)           Kamu haklarından yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olması, yüz kızartıcı suç işlememiş olması, Dernek üyeliği yasaklanmamış olması,

c)            Genel Kurulca saptanan yıllık ve giriş aidatlarını ödemeyi kabul etmesi gerekir.

Derneğe üyelik için Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile başvurmak gerekir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

ONURSAL ÜYELİK

Madde 6.                           

a)            Asıl üyelik koşullarını taşıyor olmak

b)           Fiili veya karşılıksız olarak Derneğe hizmet etmiş ve maddi veya manevi yarar sağlamış olmak, kıstaslarını taşıyan gerçek ya da tüzel kişilere Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir.

Onursal üyeler Genel Kurula katılıp söz alabilirlerse de oy kullanma hakları yoktur, organlarda görev alamazlar.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 7.            Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

a)            Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin veya üyelik koşullarını yitirenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b)           Çıkma ile: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

c)            Çıkarma ile: Dernek üyeliğinden çıkarma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

1.            Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, çalışma düzenini bozmak, sakıncalı tutum ve davranışlarda bulunmak,

2.            Yazılı ikazlara veya ihtarlara rağmen üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek.

Yukarıda (c) şıkkında sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyelikten çıkarma işlemi; üyelerin Yönetim Kurulu kararı ile Genel Kurula sevki ve Genel Kurul kararı ile gerçekleşir.

Üyeliğin sona ermesi ile ilgili (a), (b) ve (c) şıkları çerçevesindeki işlemler üyelik defterine işlenir ve üyelik kaydı silinir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 8.            Her üyenin;

a)            Dernek Yönetim Kurulunca yapılacak davet ve talep doğrultusunda Dernek faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu çalışmalarına iştirak etmek ve katkı da bulunma,

b)           Genel Kurulda oy kullanma,

hakkı vardır. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 9.            Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

a)            Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak Genel Kurul toplantılarında belirlenir.

b)           Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Dernek tüzüğüne uymak ve Derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR, KURULUŞLARI, ÇALIŞMALARI, GÖREV VE YETKİLERİ

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10.          Derneğin zorunlu organları şunlardır:                                                    

A-           Genel Kurul

B-           Yönetim Kurulu

C-           Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI

Madde 11.          Genel Kurul Derneğin en yetkili ve en üst karar organı olup, Derneğe kayıtlı, yıllık aidatını ödemiş ve hiçbir şekilde borcu olmayan asil üyelerden oluşur.

Genel Kurul, iki yılda bir Mayıs ayında, Genel Kurulca alınmış başkaca bir karar yok ise, Yönetim Kurulunun çağrısıyla İstanbul’da toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul;

a)            Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

b)           Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

c)            Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine,

en geç bir ay içinde Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Madde 12. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ, TOPLANTI YETER SAYISI İLE KARAR ALMA USULLERİ

Madde 13. Genel Kurul toplantıları; Yönetim Kurulunca veya Genel Kurulda aksine bir karar verilmedikçe Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan Dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile Derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

Ancak Derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 14. Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum tutanakla tespit edilir.

Toplantı, Yönetim Kurulu başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılarak, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve en az bir Başkan Vekili ile yeterli sayıda Kâtip Üye seçilir ve toplantıya gündem maddelerinin sırasına uyularak devam edilir.

Toplantının yönetimi Divan Başkanınca yürütülür.

Kararlar salt çoğunlukla alınır. Toplantı sonunda, alınan kararları da belirtecek şekilde bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanak Başkan, Başkan Vekili ve Kâtip Üyeler tarafından imzalanarak yeni seçilen Yönetim Kuruluna en geç yedi gün içinde teslim edilir.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15. Aşağıdaki hususlar Genel Kurul’un görev ve yetkileri içindedir.

a)            Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerini yedekleri ile birlikte seçmek,

b)           Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c)            Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşüp, Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu ayrı ayrı ibra etmek,

d)           Yönetim Kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, giriş ödentisini ve yıllık aidatı tespit etmek,

e)           Dernek için gerekli taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak ve gerekli taşınır ve taşınmazların satın alınmasına, mevcut malların satılmasına karar vermek, bu konularda ve borçlanma için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f)            Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurtdışındaki ilgili kuruluşlara katılması ya da bunlardan ayrılmasını kararlaştırmak,

g)            Derneğin feshine karar vermek,

h)           Yönetim Kurulu tarafından sunulan hususları görüşüp karara bağlamak,

i)             Yurt içinde veya yurtdışında şube açılmasına veya açılmış bulunan şubelerin kapatılmasına karar vermek, bu doğrultuda Yönetim Kurulunu takip ve koordinasyon için yetkilendirmek,

j)             Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesine karar vermek,

k)            Derneğin en yetkili organı olarak Derneğin diğer organlarına verilmemiş olan işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

OYLARIN KULLANILMASI

Madde 16. Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte Genel Kurul Divan Başkanlığına verilir.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 17.

a)            Yönetim Kurulu, Genel Kurulca iki yıllığına seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Boşalan üyelikler sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle 5’in altına düşerse, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

b)           Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantılarını en geç 7 gün içinde yaparak kendi aralarında seçimle Başkan, Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye’yi belirleyerek görev dağılımı yaparlar.

c)            Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

d)           Yönetim Kurulu Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu başkanına aittir. Temsil görevi, Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ,

Madde 18.

a)            Üyeliğe kabule ve üyelikten çıkarmaya karar vermek,

b)           İhtiyaç duyulan yerlerde temsilcilik açılmasına karar vermek,

c)            Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d)           Dernek faaliyetlerini yürütebilmek için yurt içinden ve dışından gelirleri kabul edip, Dernek amaçları istikametinde hazırlanan projeleri kabul etmek, yapılacak giderlere karar vermek,

e)           Derneğe ait yazışmaların ve kayıtların usulünce yapılmasını sağlamak,

f)            Belirleyeceği günlerde, asil üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak Dernek işlerini görüşmek, alınan kararların karar defterine yazılmasını sağlamak,

g)            Tutulması gereken defter ve kayıtların kanuna ve yönetmeliğe uygun olarak tutulmasını sağlamak,

h)           Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınır ve taşınmaz mal satın almak, Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine ipotek ve ayni haklar tesis etmek,

i)             Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

j)             Dernekte istihdam edilecek kişileri işe almak, çıkarmak, ücretlerini saptamak ve haklarını belirlemek,

k)            Görev süreleriyle paralel dönemsel faaliyet raporu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

l)             Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

m)          Üyelerden veya üye olmayanlardan oluşacak çalışma komiteleri kurmak bu komitelerin görevlerini belirlemek ve denetlemek,

n)           Bu tüzüğün uygulanma şeklini gösterir Dernek iç yönetmeliğini ve gerekli görüldüğü hallerde diğer yönetmelikleri hazırlamak,

o)           Mevzuatta Yönetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapmaktır.

TOPLANTI DÜZENİ, YÖNTEMİ, KARAR SAYISI VE MALİ İMZA YETKİSİ

Madde 19. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Oy çokluğu ile karar verir. Yönetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye temsilci gönderemez, vekil tayin ederek oyunu kullanamaz. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün tutulur. Mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üyenin, üyelik sıfatı kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunca verilen kararların alınmasına iştirak eden üye tarafından kararların altının imzalanması şarttır. Kararlara muhalif oy kullananlarla, çekimser kalan Yönetim Kurulu üyeleri mütalaalarını kararın altına yazar ve imza ederler.

Tutanaklar Genel Sekreter veya Yönetim Kurlunca görevlendirilecek bir görevli tarafından tutulur, üyelere imzalatılarak usulüne uygun olarak saklanır.

Dernek faaliyetleri esnasında 10.000.- TL’ye kadar olan ödemeler muhasip üyenin münferit imzasıyla, daha üstündeki miktarlar muhasip üyeyle birlikte diğeri Başkan veya Başkan Yardımcısından biri olmak üzere müşterek imzayla yapılır.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20.

a)            Derneği temsil ve ilzama yetkili olup, yapılacak tüm faaliyetleri sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

b)           Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

c)            Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin otuz gün içinde mülki idari amirliğe bildirilmesini sağlar.

d)           Derneğin yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki amirliğine verilmesini sağlar.

e)           Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımın bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

f)            Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

g)            Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki amirliğine bildirilmesini sağlar.

h)           Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

i)             Mevzuatta Dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 21.

a)            Genel Kurulca iki yıl için seçilen 3 asil üye ve 3 yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

b)           Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere ve altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

c)            Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

d)           Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 22.

a)            Üye aidatları: Üyelerden Genel Kurulca saptanmış giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.

Yıllık aidatları zamanında ödemeyen üyeye yazılı ihtarda bulunulur. İhtara rağmen borcunu ödemeyen veya geçerli mazeret bildirmeyen üyenin üyeliği tüzükte belirtilen şekilde sona erdirilir.

b)           Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

c)            Dernek adına çıkarılan yayınlardan, fuar düzenlemek veya düzenlenen fuarlara katılımdan sağlanan, temsil, konser, gezi, yemek, kermes ve sosyal faaliyetlerden, varsa tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler,

d)           Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e)           Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yasalar çerçevesinde Derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

f)            Yardım toplama kanununa göre toplanan yardımlar,

g)            Bağış ve vasiyet yoluyla Derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri,

h)           Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler,

i)             Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirlerdir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 23. Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar.

Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 24. Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 25. Gelir ve gider belgeleri;

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 26. Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ÖRGÜTLENMESİ

TEMSİLCİLİK

Madde 27. Gerekli görülen yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya Dernek Genel Kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden Dernek başkanı sorumludur.

PLATFORM OLUŞTURMA

Madde 28. Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, Derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun kararı ile platform oluşturabilir.

Platformlar, kanunların Dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

DERNEK ŞUBELERİ

Madde 29. Dernek, merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez Genel Kurulunca şubenin açılacağı yerde merkez Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vermek suretiyle mevzuata uygun olarak Dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 30.

a)            Şube Genel Kurulu, şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en etkili karar organıdır. Delegeler şube genel kurulunca seçilir. Şubeler, genel merkez genel kurulunda temsil edilir. Şubede kayıtlı her yirmi ( 20 ) üye için bir ( 1 ) delege seçimlik delege olarak merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

b)           Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını iki yılda bir olmak üzere merkez Genel Kurulu toplantısından 2 ay önce yapmak zorundadır.

c)            Şube Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunu seçer.

d)           Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler gerektiğinde denetlemesini yapar.

e)           Şube Genel Kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile Genel Kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

f)            Mevzuatta şube Genel Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 31.

a)            Şube Genel Kurulunca bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.

b)           Genel Kurulu takip eden otuz gün içersinde, Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve Derneğin genel merkezine bildirir.

c)            Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Alınan kararların defterine yazılmasını sağlar.

d)           Şube Genel Kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

e)           Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

f)            Mevzuatta Yönetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 32.

a)            Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

b)           Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

c)            Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

d)           Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 33. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ

Madde 34. Dernek Genel Kurulu Derneğin feshine her zaman karar verebilir.

Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir.

İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Genel Kurulca fesih kararı verilirse, Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için son Yönetim Kurulundan oluşan tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Fesih halinde Derneğin tüm mal, para ve hakları, Genel Kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir Dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu Derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa ya da Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, Derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla Derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip Derneğe devredilir.

GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMA USULÜ

Madde 35. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 36. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetleme yapılabileceği gibi, bağımsız denetleme kuruluşlarına da denetleme yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetleme yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu tarafından en az yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetleme yapabilir veya bağımsız denetleme kuruluşlarına denetleme yaptırabilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 37-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.